Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Dansk-tysk venskabserklæring

Video Pressekonference med Heiko Maas og den danske udenrigsminister Jeppe Kofod

Pressekonference med den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, © Thomas Koehler/photothek.de

16.03.2021 - Artikel

I 1920 blev grænsen mellem Danmark og Tyskland bestemt ved folkeafstemninger. 100 år senere fejrer vi de tætte og venskabelige forbindelser, der siden da har udviklet sig mellem vores lande og vores befolkninger, med Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår.

Vor fælles grænse er af særlig karakter: For 100 år siden adskilte den folk fra hinanden og skabte mindretal i begge lande. I dag forbinder grænsen os. De to mindretal - det danske mindretal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark - har i mange årtier været positive drivkræfter for udviklingen i grænselandet og langt ud over regionen.

Det er ingen selvfølge, at vores bilaterale forhold kunne blive så stærkt. Det er baseret på visionære beslutninger og en oprigtig bekendelse til forsoning mellem danskere og tyskere, fast forankret i det europæiske værdifællesskab. København-Bonn-erklæringerne fra 1955 fastlagde særlige principper for mindretalsbeskyttelse og var en afgørende milepæl i udviklingen af det tætte forhold mellem Danmark og Tyskland.

Siden har grænseregionen gennemgået en vedvarende positiv udvikling. Det skyldes i høj grad det store engagement fra de sønderjyske kommuner, Region Syddanmark, delstaten Slesvig-Holsten, samt et stort antal dedikerede aktører i regionen, herunder ikke mindst mindretallene. Succeshistorien om naboskabet i den dansk-tyske grænseregion, der gik fra at være et ”mod hinanden” til et ”med hinanden” og sidenhen til et ”for hinanden”, tjener som model for grænseregioner i Europa og i verden. Det er vi stolte af. Vi vil dyrke og udvikle det venskab sammen. Det betyder også, at vi kraftigt støtter den fælles ansøgning om anerkendelse af den dansk-tyske mindretalsmodel på UNESCOs liste over immateriel kulturarv. Baseret på mere end 40 års samarbejde for at beskytte Vadehavet symboliserer også anerkendelsen af Vadehavet som fælles UNESCO verdensnaturarv i 2014 det vellykkede grænseoverskridende engagement.

Siden 1991 fremmer EU med regional Interreg-støtte grænseoverskridende projekter, hvor regionale aktører fra administration, erhvervsliv, videnskab, kultur og civilsamfund arbejder sammen på tværs af den nationale grænse. For yderligere at udvide det tætte samarbejde i grænseområdet i fremtiden ønsker vi, i de kommende år, særligt at arbejde sammen med de regionale og lokale aktører for at sikre uddannelsesmuligheder, at fremtidssikre det grænseoverskridende arbejdsmarked, at udvikle erhvervslivets vækst- og innovationspotentiale samt yderligere at uddybe det kulturelle samarbejde og samarbejdet og dialogen om bevaring af vores unikke natur.

Det dansk-tyske samarbejde rækker langt ud over grænseregionen. Det forgrener sig i alle danske regioner og tyske delstater. Infrastruktur, stærke handelsrelationer og tætte kulturelle bånd forbinder borgere fra alle egne af vores nationer. Med den faste Femern Bælt-forbindelse etablerer vi en ny vej- og jernbaneforbindelse mellem vores lande. Dette infrastrukturprojekt vil være en vigtig brik i fremtidens europæiske transportnetværk og knytter ikke kun Danmark og Tyskland, men også Skandinavien og Centraleuropa tættere sammen.

Vi vil sammen fortsætte med at styrke vores relationer yderligere i fremtiden - politisk, økonomisk og kulturelt. Danmark og Tyskland er dybt forankret i det europæiske værdifællesskab og er tætte partnere i EU-samarbejdet. Sammen står vi over for helt nye udfordringer. Sammen vil vi udvikle fremtidsrettede løsninger. Sammen vil vi aktivt præge den Europæiske Union og fortsætte med at arbejde for et stærkt og solidarisk Europa.
Danmark og Tyskland er enige om at videreudvikle den gode politiske dialog og samarbejdet som EU-partnerlande. Vores mål er at arbejde sammen for permanent at overvinde COVID-19-pandemien og bidrage til Europas økonomiske genopretning. Vi går ind for et innovativt, sikkert, retfærdigt og bæredygtigt Europa, der lever op til det 21. århundredes udfordringer. Vi er overbeviste om, at løsninger fra det danske-tyske erhvervsliv og vores forskningsinstitutioner kan yde vigtige bidrag til dette. Især ønsker vi at samarbejde om at gennemføre en ambitiøs klimapolitik inden for rammerne af Parisaftalen, både i EU og på verdensplan. Vores samarbejde om udvidelse af vedvarende energi er allerede eksemplarisk, for eksempel inden for havvind i Nord- og Østersøen. Vi ønsker også yderligere at styrke samarbejdet om beskyttelse og bevarelse af Vadehavet som verdensnaturarv, ikke mindst i regi af det Trilaterale Vadehavssamarbejde. På det digitale område ønsker vi at arbejde på fælles europæiske løsninger inden for områder som eGovernment, kunstig intelligens og data for at bekræfte Europas position i verden i den digitale tidsalder.

Det dansk-tyske interesse- og værdifælleskab har gjort os til tætte samarbejdspartnere i EU og en lang række internationale organisationer og fora som FN, NATO og Europarådet. Vi står sammen om at insistere på værdien af retsstatsprincipper, multilateralisme og en regelbaseret international orden. Vi deler ambitionen om et EU, der tager øget internationalt ansvar i FN, herunder i forhold til WHO og indsatsen for at styrke det globale sundhedssamarbejde. Vi er enige om, at våbenkontrol og nedrustning er afgørende for vores fælles sikkerhed, og vi vil arbejde sammen for at styrke den europæiske sikkerhedsarkitektur og det internationale våbenkontrol- og nedrustningssystem. Vi vil samarbejde for at sætte øget fokus på klimarelaterede sikkerhedsrisici og fortsætte med at arbejde særligt tæt sammen om stabilisering og konfliktforebyggelse, især i Afrika. Med udgangspunkt i den succeshistorie, vores grænseland har udviklet sig til, vil vi fortsætte vores engagement for menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse globalt. Her kan vi også bygge videre på arbejdet i European Centre for Minority Issues, som Danmark, Tyskland og Slesvig-Holsten har drevet i fællesskab siden 1996.

For at videreudvikle vores samarbejde inden for Europa- udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitikken er vi enige om at afholde regelmæssige konsultationer på statssekretær- og europadirektør-niveau i fremtiden.

Tilbage til begyndelsen