Velkommen på websiderne af Det Tyske Udenrigsministerium

Tyskland, medlem af FN's Sikkerhedsåd 2019/20

Logo - Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020

Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020, © Auswärtiges Amt/dpa

Artikel

Den 8. juni 2018 blev Tyskland valgt som ikke-permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd for perioden 2019/20. Dermed overtager Forbundsrepublikken for sjette gang i denne form et vigtigt ansvar for fred og sikkerhed i verden.

Siden den 1.1.2019 er Tyskland ikke-permanent medlem for to år af Sikkerhedsrådet, hvor Tyskland vil arbejde for at håndtere og forhindre konflikter i hele verden. Ud over det vil Tyskland sætte emner som "klima og sikkerhed", "kvinder, fred og sikkerhed", humanitær hjælp og international nedrustning i fokus.

FN’s Sikkerhedsråd er med sine fem permanente og ti ikke-permanente medlemmer, der vælges for to år ad gangen, det eneste råd, der kan træffe afgørelser, der er folkeretsligt bindende. Sidst var Tyskland ikke-permanent medlem i årene 2011/12. I 2019/20 vil også Belgien, den Dominikanske Republik, Indonesien og Sydafrika sidde på ikke-permanente pladser i Sikkerhedsrådet.

Hvad er Tysklands prioriteter i Sikkerhedsrådet?

Sikkerhedsrådet er FN’s vigtigste organ til at sikre fred og sikkerhed i hele verden. Det tyske medlemskab vil således også fokusere på at håndtere konflikter, og dertil vil Tyskland arbejde for at Sikkerhedsrådet øger sin indsats og gør endnu mere for at forhindre konflikterne i overhovedet at opstå.

Tyskland ønsker dog også at fordybe udvalgte emner på Sikkerhedsrådets dagsorden, der går ud over aktuelle kriser. For det første sammenhæng mellem klimaforandringer og sikkerhedspolitik, idet klimaforandringer i stigende grad også bliver til et sikkerhedsproblem for flere stater som de små østater, der trues af en stigende havoverflade. Sammen med Nauru grundlagde Tyskland i august 2018 FN-gruppen ”Klima og sikkerhed. Dette vil Tyskland bygge på i Sikkerhedsrådet.

For det andet vil Tyskland sætte sig ind for agendaen ”Kvinder, fred, sikkerhed, hvor det gælder om både at hjælpe kvinder til at spille en større rolle under prævention og håndtering af konflikter og at værne dem bedre mod seksualiseret vold i konflikter. Begge er afgørende dele af den Tyske udenrigs-, sikkerheds-, forsvars- og udviklingspolitik. I denne sammenhæng overtager Tyskland ved siden af Peru et delt formandskab af den uformelle ekspertgruppe for kvinder, fred og sikkerhed i 2019.

For det tredje vil Tyskland gå ind for at styrke det humanitære system. Det kommer til at handle om en bedre gyldighed af den humanitære folkeret, beskyttelse af humanitære hjælpere, at sikre humanitær adgang samt bedre beskyttelse af den civile befolkning under væbnede konflikter. Tyskland er som den andenstørste statslige bidragsyder allerede en af de vigtigste humanitære aktører i hele verden.

For det fjerde vil Tyskland give nye impulser til nedrustning og våbenkontrol. Tyskland går ind for en ny international ordning for våbenkontrol, der ikke kun skal rumme nukleare, men også f.eks. autonome våbensystemer.
Til sidst er den fælles drøftelse af menneskerettigheder og sikkerhed også et centralt anliggende for Tyskland. Massive brud på menneskerettighederne, der ofte ligger til grund for konflikter, må også diskuteres i Sikkerhedsrådet.

Hvordan kommer det tyske medlemskab af Sikkerhedsrådet til at foregå?

Allerede siden 1. oktober 2018 deltager Tyskland i alle Sikkerhedsrådets møder, og siden 1.januar 2019 er Tyskland fuldgyldigt medlem.
Til marts overtager Frankrig formandsskabet, efterfulgt af Tyskland til april. Begge formandskab vil, for første gang i Sikkerhedsrådets historie, overlappe med emnet om hvordan vi kan styrke det humanitære system. Det kommer til at handle om, hvordan den humanitære folkerets og de humanitære princippers gyldighed kan underbygges og hvordan humanitære hjælpere i kriseregioner kan hjælpes til bedre adgangsforhold og beskyttelse.

Tysk engagement i de Forenede Nationer

Tyskland er politisk, økonomisk og personalemæssigt stærkt engageret i de Forenede Nationer. Ved siden af det humanitære engagement er Tyskland bl.a. den fjerdestørste bidragsyder til det regulære og det fredsbevarende budget samt næststørste bidragsyder til officiel udviklingshjælp. Desuden er Tyskland efterhånden en af de største udsendere af fredsbevarende styrker i vesten ved FN’s missioner.

Tilbage til begyndelsen